อรพรรรณ ธรรมมาวุฒิกุล ผู้ก่อตั้งแอลพีสมาร์ท

สวัสดีค่ะ ลั้ง อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล ลั้งเป็นน้องสาวแท้ ๆ ของ
พี่บัวย อรวรรณ ซึ่งเป็นหัวหน้าทีม BSK Smart Group เดิมทีไม่
เคยให้ความสนใจในงานประกันภัยหรือประกันชีวิตเลย เพราะอาจ
จะติดภาพลบกับการเป็นตัวแทน ซึ่งต้องมีการร้องขอให้ลูกค้าสนใจ
ในสินค้าหรือบริการของเรา
ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ข้างคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้แต่ก็ไม่เคยมี
ความสนใจที่จะมาเรียนรู้ในธุรกิจ เราคาดหวังแค่ให้คนที่เรารัก
ประสบความสำเร็จ จึงแนะนำเพื่อน ๆ มาทำประกันกับพี่สาว จนมี
วันหนึ่งเพื่อนชวนให้ไปอบรมฟังแผนการตลาดกับบริษัทประกันภัย
แห่งหนึ่ง ซึ่งมีแผนการตลาดคล้าย ๆ กับศรีกรุงโบรคเกอร์ จึงทำให้
เราเข้าใจว่า จริง ๆ แล้วธุรกิจประกันภัยรถยนต์ ไม่ได้มีรายได้จาก
การขายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ตัวสั่งเองมีความสนใจในธุรกิจที่มีรายได้
แบบ Passive Income ตั้งแต่สมัยที่เรียนอยู่ เพราะเราไม่อยากทำงาน
จนถึงวัยเกษียณ เมื่อเริ่มทำงานเป็นพนักงานบริษัท ก็เริ่มลงทุนในหุ้น
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้คเช่า เงินปันผล เน้นการทำงานมี
รายได้มากกว่า 1 ทางเสอ เนื่องจากสภาวะสังคมและเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วงจรธุรกิจแต่ละธุรกิจสั้นลงจนเราไม่
สามารถคาดเดาได้ ธุรกิจประกันภัยของศรีกรุงโบรคเกอร์ เป็นธุรกิจ
ที่ตอบโจทย์ สามารถทำควบคู่กับงานประจำได้ และมีรายได้แบบ
Passive Income
ลั้งเริ่มต้นการทำธุรกิจประกันรถยนต์ โดยทำควบคู่กับงานประจำ
เริ่มหาลูกด้ทันที่ เรียนรู้จกข้อซักถามของลูกค้า ลั้งไม่เคยเข้าฟัง
การอบรม ไม่เคยมีความรู้ด้านงานประกันภัย อาจจะด้วยเราติดกับดัก
มนุษย์เงินเดือน ซึ่งเงินเดือนก็มากพอสมควร เราจึงทำงานเสริมแบบ
เรื่อย ๆ ไม่ได้โฟกัสอะไร แต่เมื่อเวลาผ่านไปได้ไม่นาน ก็มีรายได้จาก
งานประกันภัยรถนต์มากกว่าเงินเดือนประจำเสียอีก จึงทำให้เรา
หันมาสนใจในธุรกิจประกันภัยรถยนต์มากขึ้น วางแผนลาออกจาก
งานประจำมาทำธุรกิส่วนตัว เพื่อให้เรามีอิสระทางด้านเวลา และ
สามารถทำธุรกิจประกันภัยรถยนต์ได้อย่างจริงจังมากขึ้น
จุดเปลี่ยนที่ทำให้สนใจในธุรกิจประกันภัยรถยนต์ เนื่องจากเดิมทีการ
เป็นพนักงานประจำเรไม่เคยมีอิสระทางด้านเวลา ไม่สามารถลางาน
ไปไหนได้บ่อยๆ แต่งนประกันภัยรถยนต์สามารถมีรายได้ ได้ตลอด
24 ชั่วโมง เพราะลูกค้ามีการแจ้งต่อประกันตลอดทั้งวัน แม้ในวันที่เร
ติดภารกิ ก็ยังมียอดขาย มีรายได้เพิ่มขึ้นตลอด ในการทำงานลังจะ
เน้นการขายแบบสมัครสมาชิกเพื่อซื้อใช้เอง และเน้นการสร้างทีมขาย
ควบคู่กันไปเพื่อหวังสร้างอาชีพ ให้ทุกคนมีความรู้ มีรายได้เพื่อดูแล
ครอบครัว ดูแลคนที่เรารัก ประกันภัยรถยนต์ไม่ต้องใช้เวลาเรียนเกือบ
20 ปี เพื่อให้มีรายได้ 15,000 บาท/เดือน แต่เป็นธุรกิจที่ใช้เวลาเรียนรู้
สั้น ๆ แต่สามารถสร้างรายได้อย่างไม่จำกัด
ทางลัดที่ทำให้ประสบความสำเร็จแค่คุณ "เรียนรู้จากผู้ที่สำเร็จ"
เรียนรู้เข้าใจในแผนการตลาด สินค้และโปรโมชั่นต่างๆ เรียนรู้วิธี
การทำงาน และที่สำคัญเรียนรู้ช่องทางการหาลูกค้า หาทีมงาน โดย
เข้าร่วมอบรมความรู้กับทีมงานผู้แนะนำ หรืออบรมความรู้กับบริษัท
ในคอร์สต่าง ๆ เช่น First Step, Next Step, Non Motor,
724 Affliate ซึ่งในปัจจุบันสามารถเรียนรู้ได้ทั้งระบบออนไลน์
(facebook , LINE , Youtube) และออฟไลน์ สะดวกและสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณเฮียศรีกรุง ทุกครั้งที่ได้พบเฮียก็ทำให้มีแรง
บันดาลใจในการทำงานมากขึ้น เฮียเป็นผู้ให้ที่มีทัศนคติที่ดีเสมอ
และเป็นผู้ริเริ่มระบบ MGM ซึ่งเป็นธุรกิจที่มอบสิ่งตี ๆ ให้กับลูกค้า
และนายหน้าประกันภัยทุก ๆ คน ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร
บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ที่มีวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจที่
กว้างไกล พัฒนาทุก ๆ ด้นอย่างต่อเนื่องจนเป็นผู้นำในธุรกิจประกันภัย
อย่างครบวงจร ขอขอบคุณ ทีมงาน BSK Smart GrOup ทุกท่านที่
ร่วมมือร่วมใสร้างทีมงาน พร้อมทั้งให้ความรู้ ให้ประสบการณ์การ
เรียนรู้ในการทำงานและเราจะเติบโตไปพร้อม ๆ กันค่ะ

เส้นทางความสำเร็จของคุณอรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล
ㆍปี 2556 สมาชิกศรีกรุง (ระดับ6)
ㆍปี 2556 ตำแหน่งหัวหน้าขยายงาน (ระดับ5)
ㆍปี 2556 ตำแหน่งผู้จัดการขยายงาน (ระดับ4)
ㆍปี 2557 ตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร (ระดับ3)
ㆍปี 2558 ตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส (ระดับ2)
ㆍปี 2561 ตำแหน่งรองกรรมการฝ่ายบริหาร (ระดับ1)